✔ İşe alım ve işe yerleştirme sürecinde gerekli belgelerin hazırlanması
✔ İşçi özlük dosyalarının oluşturulması ve kontrolü
✔ Tüm ücret uygulamaları ve avans işlemleri
✔ İş sözleşmesi tasarımı ve revizyonu
✔ İş koşullarının tanımlanması
✔ Görev tanımlarının oluşturulması
✔ Taahhüt ve malzeme - araç gereç zimmet belgelerinin oluşturulması
✔ Çalışma ve dinlenme sürelerinin tanımlanması
✔ Fazla çalışma tanımlanması ve belgeleme süreçleri
✔ Tatil günlerinde çalışma uygulamaları
✔ Serbest zaman ve denkleştirme uygulamaları
✔ Çalışma gün sayısı ve puantaj uygulamaları
✔ UBGT süreleri işlemleri
✔ Yıllık izin ve ücretsiz izin uygulaması
✔ Personel sağlık raporu ve istirahat süreçleri ve belgeleme
✔ Gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi tasarımı
✔ Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu uygulamaları
✔ Personele yapılacak ihtar süreçleri
✔ İş akdi fesih süreçleri ve belgeleme
✔ Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade ödeme işlemleri ve belgelendirme
✔ İbraname sulh veya ikale protokollerinin oluşturulması
✔ İnsan kaynakları veya personel departmanı çalışanlarının eğitilmesi

✔ Kurumsal Check Up - Diagnosis
✔ Süreç analizi ve Organizasyonel Tasarım
✔ Değerlendirme – Gelişim Merkezi Uygulamaları
✔ Koçluk
✔ Mentor Geliştirme programları
✔ Seçme yerleştirme
✔ Orta ve üst düzey yönetici temini
✔ Toplu işe alım projeleri
✔ Yeni yatırımlar, işgücü planlaması ve stratejisi
✔ İş değerleme ve ücret yönetimi
✔ Performans yönetimi sistem tasarımı ve uygulama desteği
✔ Yedekleme yönetimi
✔ Yetkinlik bazlı İnsan kaynakları fonksiyonlarının tasarımı ve uygulama mentorluğu
✔ Eğitim ihtiyaç analizi ve sistemin tasarımı, etkinliğin ölçümü
✔ İşten çıkış süreçlerinin yönetimi
✔ Kuruma özel personel ve özlük yönetimi tasarımı ve uygulama desteği

✔ Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, VERBİS sistemine tescil yükümlülüğü hariç tüm yönleri ile yürürlüğe girmiş
olup, şirketler, işledikleri kişisel veriler konusunda birçok yükümlülük ve riskle karşı karşıya bulunmaktadır.

✔ VERBİS kaydı için son tarih 30.06.2020’dur.

✔ VERBİS sistemine kayıt yükümlülüğü ayrı bir husus olup, halihazırda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uygulanmakta ve şikayet yada denetim durumunda kişisel veri işleyen şirketler cezai yaptırım veya tazminat riski altında bulunmaktadır.

KVK uyum süreci aynı zamanda şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayan, şirket itibarının koruyan bir boyuta sahiptir.

✔ Diğer yandan, Kişisel Verilerin Korunması konusu global anlamada Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) çerçevesinde ilerleyen bir süreç olup,
uluslararası ölçekte de dikkate alınması gereken bir durum olmaktadır.

✔ KVK uyum uyum süreci, “idari tedbirler” ve “teknik tedbirler(siber güvenlik)” süreçlerinin bir bütün halinde ele alınması ile hayata geçilebilecek bir projedir.

✔ Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Danışmanlığı vermektedir.

✔ Projenin “teknik” yani “siber güvenlik” boyutunda, sertifikalı uzmanların yer aldığı kurumsal bir şirketten uygun maliyetli destek alarak bu husustaki ihtiyaçlarınıza çözüm üretmekteyiz.

✔ Kurumun insan kaynakları yönetiminin başarı ve motivasyon sağlamada en önemli araçlarından biri olarak gördüğümüz eğitimlerin,
şirket politikaları temelinde yapılandırılarak doğru ve faydaya odaklı planlanması ve sonuçların ölçümlenmesi başarı için oldukça önemlidir.


✔ Eğitimleri;

✔ Mesleki ihtiyaca,
✔ Uzmanlık alanlarında sektörel donanımı artırmaya,
✔ Kişisel fayda yaratmaya,
✔ Motivasyon ve bağlılık yaratarak kurum aidiyetine katkı sağlamaya odaklı olarak,

✔ Personel ücret hesap pusulalarının oluşturulması
✔ Personel ücret bordrolarının oluşturulması
✔ Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu geçerlilik şartlarının sağlanması
✔ Ücret hesap pusulası ve ücret bordrolarının kontrolü
✔ Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosunda alt kırılım ve bordro kalemleri dizaynı
✔ Puantaj ve özlük verilerinin bordroya yansıtılması ile mutabakatı
✔ Ücret hesap pusulası ve ücret bordrosu raporlaması
✔ Personelin aile ve çocuk durumu ile bordro işlemlerinin uyumlaştırılması
✔ Personel avans işlemlerinin bordroya yansıtılması
✔ Aylık prim ve hizmet belgeleri ile bordro mutabakatının sağlanması
✔ Ücretlerden kesilecek vergilerin hesaplanıp kayda alınması
✔ Sigorta primine tabi olan ve olmayan ücret veya ödemelerin analizi ile bordroya alınması
✔ Ücretten yapılacak yasal veya özel kesintilerin bordroya yansıtılması
✔ AGİ ödemelerinin hesaplanması ve bordroya yansıtılması
✔ Personele banka aracılığı ile ücret ödeme süreçlerinin yönetimi kontrol ve denetimi
✔ Personelin izin, tatil, serbest zaman ve denkleştirme işlemlerinin bordroya yansıtılması
✔ Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama ve bordroların oluşturulması ve ödeme işlemleri
✔ İşe iade edilen personelin ödeme, bordro ve prim belgesi işlemleri

✔ Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, yerel yönetimlerde taşeron işçilerinin kamuya ya da belediye
iştiraki şirketlere geçiş sürecinin yönetilmesi ve sonrasında kadrolu işçi istihdamı sürecinde işe alımdan
başlanarak tüm özlük işlemleri ve insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, bordrolama,
iş sözleşmelerinin ve işçi özlük dosyaları oluşturulması, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlandırma,
istihdam politikaları, tüm sosyal güvenlik ve iş hukuku süreçlerinde danışmanlık sunma konusunda;
konunun gündeme geldiği ilk andan itibaren mevzuat takibi, projelendirme, altyapı oluşturma,
kısa sürede doğrudan ya da dış destek olarak uzman ekip oluşturma ve uzmanlık imkanlarına sahibiz.

✔ Devlet tarafından uygulanan tüm sigorta primi ve vergisel teşvikler konusunda yazılım destekli
manuel analiz yöntemi ile durumun analiz edilerek işletmenin teşvik ve destek unsurları karşısındaki durumunun ortaya konulup,
işletmenin uygun olan tüm teşvik ve destek unsurlarından yararlanmasını sağlıyoruz.

✔ Personel mevzuatını ilgilendiren tüm süreç hakkında istenilen periyodda iç denetim ve kontrol yapılarak işyeri mevcut uygulamalarının;

✔ Mevzuat hükümleri,
✔ Resmi görüş ve yaklaşımlar,
✔ Yargısal görüşler,
✔ Maliyet ve bütçe gerekleri,
✔ Güncel ve yararlı uygulamalar.


✔ Karşısındaki durumunun ortaya konularak raporlama yapılması sonucunda eksiklikleri, hatalı ve yersiz uygulamaları tespit ederek düzeltme ve revizyon konusunda öneriler getirmek, rapor sonucunu işletme üst ve orta düzey yönetimine izah etme amaçlı sunum yaparak, rapordaki önerilerin yerine getirilip getirilmediğini takip edip, işletmeyi Devlet birimlerinin denetimine ve olası yargısal süreçlere hazır hale getiriyoruz.

✔ Kurumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, Çalışma ve İş Kurumu gibi ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlardaki
iş ve işlemlerini koordine ve takip ederek ilişkileri yönetip, bu konuda öneriler ve fikirler sunuyoruz.

✔ İşyerinde Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan tüm teftiş, inceleme ve denetimlerde kayıt ve belgelerin incelemeye hazırlanmasını koordine edip, denetimin mahiyetine göre kuruma savunma bina edip, öneri bazlı destek oluyoruz.

✔ İşletmelerin yasal yükümlülük nedeniyle aldığı iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; etkinliği,
verimliliği ve amaca uygunluğu yönünden denetleyip, risk odaklı analiz ederek raporlamasını yapıyoruz.

✔ Bu hizmeti, konusunda birikimli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları üzerinden dış kaynak kullanımı yöntemi ile sunuyoruz.

✔ İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Borçlar Hukuku gibi işçi istihdamı ile ilgili olan tüm hukuksal alanlarda işçilerle
kurum arasında yaşanabilecek tüm yargısal çekişmelerde ve SGK ile yaşanabilecek rücu davalarında, zorunlu arabulucu öncesi
kanıt ve savunma süreçlerinin hazırlanması, dava dilekçesinin oluşturulması, dava dilekçesi ve mahkeme celbine cevap yazışmalarının
oluşturulması, bilirkişi raporuna itiraz, tazminat hesaplama, özel mütalaa verilmesi, konu bazlı özel bilirkişi raporu hazırlanması,
istinaf ve temyiz süreçlerinde itiraz dilekçelerinin oluşturulması konularında kurumlara, işçilere veya hukukçulara danışmanlık hizmeti sunuyoruz.